Vi samarbetar för hållbarare städer

Muraali kerrostalon seinällä
Muralmålning på höghus © Bild: Laura Rautjoki / Miljöministeriets bildbank

Programmet för hållbara städer främjar en hållbar utveckling i städer och kommuner när det gäller såväl stadsutveckling i praktiken som strategisk ledning. Huvudtemana för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer. Programmet efterlyser framför allt nya lösningar på utmaningar som antingen förenar dessa teman eller som faller mellan dem.

Genom programmet stöds på partnerskapsbasis särskilt städernas egen verksamhet för hållbar stadsutveckling. Programmet är också ett centralt arbetsredskap för strategiskt samarbete kring stadsutveckling och för statsrådets stadspolitik som helhet.

Arbetet är bl.a. inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt, främja tillämpningen av god praxis i flera olika sammanhang och stärka det internationella utbytet av erfarenheter.

Som ett resultat av detta uppstår nya slags partnerskap och tvärsektoriellt samarbete, nya testade lösningar för hållbar stadsutveckling, nationella exempel på pionjärverksamhet och nya affärsmöjligheter samt en modell för hur god praxis kan tillämpas i bredare skala. Dessa resultat bidrar till en stadsutveckling som i högre grad är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar och baserar sig på partnerskap mellan staten och städerna.

Det femåriga programmet genomförs under perioden 2019-2023. Programmet samordnas av miljöministeriet, och i samarbetet deltar städer, kommuner, flera ministerier och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling. Verksamheten influeras bl.a. av FN:s nya stadsutvecklingsagenda samt av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Arbetar du med frågor som rör hållbar stadsutveckling, och vill du gärna bilda nätverk och samarbeta med andra som brinner för samma sak? Klicka på kontaktuppgifterna och läs hur du kan delta i arbetet.

 

Publicerad 29-07-2019 kl. 13.45, uppdaterad 30-07-2019 kl. 10.12
  • Skriv ut sidan