Försöksprojekt för socialt hållbara städer

Försöksprojekt för att göra personer med invandrarbakgrund delaktiga i utvecklingen av den egna boendemiljön i Helsingfors

I Helsingfors stads projekt skapas en modell som ska kunna kopieras och med hjälp av vilken man i stadsplaneringsprojekt bättre ska nå ut till personer med ett främmande språk som modersmål. Modellen inbegriper bland annat information, dialog och möjligheter att påverka och ge respons med låg tröskel.

Försök med fadderverksamhet för hållbart boende

Inom ramen för HRM:s projekt tas det fram en modell för fadderverksamhet för hållbart boende. Modellen testas på bostäder för unga och långtidsbostadslösa. Rådgivningstjänsterna för en hållbar vardag kopplas till en invånarorienterad utveckling av bogemenskaperna. Försöket har följande teman: mat, bioavfall och stadsodling, smart konsumtion och sparande samt hållbara färdsätt och närnatur.

Försöksprojektet Hyvät Eväät

I Tavastehus stads projekt erbjuds barn och barnfamiljer en hälsosam parklunch i semestertider och i samband med det tjänster som familjecentret tillhandahåller. Projektet stärker delaktigheten, bygger gemensamma plattformar för stadens tjänster och skapar en väg till sysselsättning för invandrare.

Pupu, bunny, ’arnab – delaktighet i en mångkulturell stadsmiljö

Avsikten med Jyväskylä stads projekt är att invånare med ett främmande språk som modersmål och med olika kulturell bakgrund ska ha bättre möjligheter att delta i utvecklandet av närmiljön och få information om de förändringar som sker i omgivningen. I försöket utnyttjas också olika former för kommunikation och delaktighet som baserar sig på visuella uttryck.

Mobila stadslabb för unga

I Kangasala stads projekt tar man fram en öppen uppsättning av metoder som ska öka ungas deltagande, ge information om deras erfarenheter av stadsmiljön och ge dem chans att delta i planeringen samt främja koldioxidsnåla och hälsosamma färdsätt. Tillsammans med de unga studerar man olika leder och offentliga platser som är populära bland unga och analyserar hur promenadvänliga lederna och platserna är.

Återvinningsmaterial blir miljöinnovationer

I Villmanstrands stads projekt skapas ett nytt utrymme och en ny verksamhetsmodell för återvinning och återanvändning av material. Kommuninvånare och lokala företag tas med i en samhällsinriktad innovationsprocess för användning av återvinningsmaterial.

Försöksprojekt för en hållbar livsstil i Riihimäki (Kestävä Elämä Riihimäkeläisille, KERI)

I Riihimäki stads projekt samlar man sådana tjänster vid staden, läroanstalter, företag och tredje sektorn som stöder en ansvarsfull livsstil. På detta sätt får invånarna bättre möjligheter att göra hållbara val, och man styr utvecklingen av produktionen och tjänsterna i en allt mer hållbar riktning. Resultatet är en skalbar modell som ska främja en hållbar livsstil.

Medborgarbudget i planeringen och anläggandet av en park i centrum av Nickby i Sibbo

I Sibbo kommuns projekt är avsikten att öka delaktigheten och samhörigheten för i synnerhet unga samt att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att påverka i olika roller och att öka förståelsen för ekonomiska frågor. Modellen kan kopieras och användas i motsvarande projekt i andra kommuner.

Regional tillämpning av redskapet för uppföljning av differentieringen i bostadsområden i arbetet med att utforma en regional bostadspolitik och planera välfärdstjänster

I det projekt som genomförs av samkommunen Tammerfors stadsregion utvidgas den verksamhetsmodell som tillämpas i Tammerfors stad till de sju andra kommunerna i regionen, så att kommunerna får uppdaterad information om de faktorer som påverkar differentieringen och om i vilken grad dessa förekommer i olika bostadsområden. Informationen utnyttjas i planeringen av den regionala bostadspolitiken och i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Projektet utgör också ett led i genomförandet av MBT-avtalet för 2020‒2023.

Försöksprojektet Vähäkyrön kulttuurikehä

Inom Vasa stads projekt är avsikten att utveckla den sociala hållbarheten, den lokala identiteten och ortens attraktionskraft genom att lyfta fram olika historiska objekt i trakten, placera samhällskonst i anslutning till dessa och ta i bruk Vähänkyrön kulttuurikehä i en fysisk och kartbaserad digital version. Samtidigt tar man fram en sektorsövergripande arbetsform med vilken staden kan utveckla miljön tillsammans med invånarna genom olika tillvägagångssätt, såsom historia, kommunikation, digitala tjänster, grönområden och kultur.

Publicerad 29-09-2020 kl. 11.50, uppdaterad 29-09-2020 kl. 11.50

  • Skriv ut sidan