Terveellistä ja viihtyisää viherympäristöä edistävät kokeilut

Uutinen 25.6.2020 klo 15.09

3point Oy: AI- ja konenäkömenetelmät seudullisen maanpeiteluokittelun parantamisessa

Hankkeessa testataan HSY:n ja pk-seudun kuntien ilmakuva- ja kaukokartoitusaineistojen AI- ja konenäköpohjaisia maanpeitteen luokittelun menetelmiä. Hankkeessa keskitytään erityisesti hulevesien hallinnan ja vedenläpäisevyyden kannalta olennaisten pintojen tunnistamisen ja kartoitustarkkuuden parantamiseen sekä arvioidaan kehitettävien menetelmien skaalautumista laajempaan käyttöön. AI:ta ja konenäköä ei ole Suomessa aiemmin hyödynnetty seudulliseen maanpeitteen tunnistamiseen. Menetelmä on onnistuessaan monistettavissa HSY:n toimialueelle ja muihin kuntiin Suomessa ja kansainvälisesti. Menetelmää voidaan hyödyntää myös HSY:n Seudullisen maanpeiteaineiston laadun parantamiseen.

Espoon kaupunki: Tiivistyvien kaupunkien monihyödylliset yleiset alueet                         

Hankkeessa kehitetään monistettava ja skaalattava tarkastelukehikko, jonka avulla viheralueet suunnitellaan tuottamaan lähialueen asukkaille hyvinvointia ja elämyksiä luonnon monimuotoisuus huomioiden. Tarkastelukohteena on Etelä-Espoossa sijaitseva Nässelkärrinojan valuma-alue, jonka maankäyttö tulee tulevaisuudessa tiivistymään. Hankkeessa testattavaa kaupunkien yleisten alueiden moninäkökulmaista tarkastelukehystä voidaan käyttää myös muiden kaupunkien ja kuntien tiivistyvillä kaupunkialueilla.

Green House Effect Oy: Yhteisöllistä vertikaaliviljelyä

Hankkeessa testataan puurakenteista ulkoviherseinää, joka soveltuu myös kaupunkiviljelyyn. Yritys rakentaa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa viherseinän, missä kaupunkilaiset voivat viljellä itselleen hyötykäyttöön lähiruokaa. Kokeilu tuottaa tietoa siitä, kuinka uudenlainen ulkoviherseinä toimii kaupunkiympäristössä yhteisöllisen viljelyn alustava ja miten ekologiset ja vähähiiliset materiaaliratkaisut toimivat tässä tarkoituksessa. Moduulirakenteen vuoksi ulkoviherseinää on helppo monistaa ja soveltaa eri mittakaavaan.

Iin kunta: Lähde -puiston yhteisöllinen taidepuutarha

Hankkeessa toteutetaan yhteisöllistä luonto- ja taidetoimintaa Iin Suvantolan Lähde-puistossa. Samalla rakennetaan monialaista yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan eri toimijoiden välillä. Kokeilun pohjalta tuotetaan puistojen ja viheralueiden yhteisöllistä taidetoimintaa soveltava toimenpideohjelma, jota voidaan soveltaa myös maakunnallisesti ja muissa kunnissa.

Jämsän kaupunki: Esteetön aistipolku         

Hankkeessa toteutetaan esteetön aistipolku (Path of Senses) Jämsän kaupungin keskustan puistoympäristöihin ja tuodaan aistielämyksiä kaikille aisteille: maku-, haju, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Aistipolun luontoon pohjautuvia aistielämyksiä rikastutetaan esimerkiksi taidetta ja teknologiaa yhdistävillä laitteilla. Kaikin aistein koettava esteetön luontopolku on monistettavissa muille paikkakunnille paikalliset vaatimuksen huomioon ottaen.

Lapuan kaupunki: Erityisryhmien ulkoilualueiden kehittäminen

Hankkeessa kehitetään Lapuan perusturva-alueen (terveyskeskus, vuodeosastot, hoivakoteja, mielenterveyspalveluita, päiväkoteja jne.) viheralueita luovien työpajojen ja yhteisöllisen toiminnan kautta. Hankkeessa testataan, miten erityisryhmien tarpeiden ajattelu lisää suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä lapualaisten keskuudessa. Tavoitteena on sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen erityisryhmien ja kaupungin asukkaiden ja toimijoiden välillä. Tavoitteena on myös lisätä asukkaiden mahdollisuuksia luonto- ja taide-elämyksiin sekä yhteisöön kuulumiseen. Malli on siirrettävissä muihin kuntiin.

Oulun yliopisto: Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä      

Hankkeessa kokeillaan, miten Oulun yliopistokampuksen Tiedepuutarhan viherympäristössä voidaan tukea tiimitoimintaa ja työhyvinvointia. Hankkeessa kehitetään luontoavusteinen, seikkailupedagogiikkaa hyödyntävä työyhteisökehittämisen malli, jota testataan Oulun kaupungin ja yliopiston tiimien toimintaedellytysten parantamisessa. Hanke tuottaa tietoa viherympäristöjen soveltuvuudesta työyhteisöjen kehittämiseen, luontoavusteisen opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä koulutusvientiin. Tietoa voidaan hyödyntää myös kehitettäessä esimerkiksi opettajakoulutuksen ja kestävyyskasvatuksen sisältöjä. Tulokset ovat muokattavissa ja monistettavissa muiden kuntien viher- ja puistoympäristöihin, ja tiimivalmennusta voidaan soveltaa erilaisiin kohderyhmiin ja kuntouttavaan toimintaan. Tuloksia voidaan soveltaa myös kansainvälisesti kaupunkien viherympäristöjen hyödyntämisessä esimerkiksi työyhteisöjen ja oppilaitosten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.


  • Tulosta sivu