Hankkeet

Kestävä kaupunki -ohjelmassa on 12/2020 mennessä käynnistynyt noin kymmenen kehittämishanketta sekä 26 kokeilua.

Kestävä kaupunki -ohjelman kehittämishankkeet

Hanke

Toteuttaja

Tavoite / Tulos

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa

MSDI Oy

Hankkeessa 36 kuntaa työstävät yhdessä kestävän kehityksen seurantaa. Vuoden 2020 loppuun kestävän hankkeen tuloksena on suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi kunnissa, sekä kuntien kestävyystyön tukemiseksi kansallisella tasolla.

Kestävyyden tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hankkeen tuloskooste

Vipinää kestävään kehitykseen - Agenda 2030 -työkirja kunnille

Demos Helsinki

Hankkeessa koostetaan kunnille suunnattu opas kestävyyden johtamiseen. Opas julkaistaan syksyllä 2020.

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena, REMI

SYKE

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä FISU-verkoston kuntien sekä FISU-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia tunnuslukuja/indikaattoreita, joilla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä niiden toimeenpanoa.

Kokeilujen fasilitointi ja seuranta

Motiva Oy

Kokeilujen fasilitoinnin tavoitteena on lisätä kokeiluiden vaikuttavuutta kokeilujen viestintää ja tavoitteellisuutta vauhdittamalla.

Sosiaalisen kestävyyden kokeilujen arviointi -raportti Motivan verkkosivuilla

Haastekimpputyö

SYKE

Haastekimpputyössä tunnistetaan ja ratkaistaan kaupunkien ja kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita. Haastekimput ovat Osallisuus ja yhteisöllisyys, Lähivihreä ja terveys, Asemanseudut sekä Kiertotalous ja yhteiskäyttö.

Haastekimpputyön koonti: Yhteisiä polkuja kuntien kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi

Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuteen kaupungeissa ja kunnissa -opas

SYKE

Oppaaseen on koostettu helppokäyttöisiä ja innostavia neuvoja ja vinkkejä osallisuuden edistämiseen kunnissa.

Kestävän asemayhteistyön toimintamalli

Sitowise Oy

Hankkeessa laadittiin ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä luotiin asema-alueiden yhteiskehittämisen toimintamalleja erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi.

Sosiaalinen kestävyys ja kiertotalous kunnissa ja kaupungeissa (Reilu kiertotalous)

Motiva Oy

Reilu kiertotalous kunnissa -hanke selvittää sosiaalisen kestävyyden ja kiertotalouden yhtymäkohtia, nostaa esiin vaikuttavia esimerkkejä ja kehityskohteita suomalaisista kunnista.

Reilun kiertotalouden käsikirja

Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU)

Demos Helsinki

Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hankkeessa kehitetään toimintamalli kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen skaalaamisen tueksi.

Kokemuksia ja suosituksia keskustojen kestävään kehittämiseen

Elävät kaupunkikeskustat ry

Työssä tuotetaan tietoa kaupunkikeskustojen kehittämiseen ja johtamiseen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys huomioiden.

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA)

SYKE

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään indikaattoritietoja ja kehitetään indikaattoreita YK:n Habitat III:ssa hyväksytyn Uuden Kaupunkikehitysohjelmaan (New Urban Agenda, NUA) seuranta- ja raportointivelvoitteen mukaisesti. Toisessa osassa tavoitteena on kestävän kaupunkikehityksen indikaattorien kehittäminen kansallisen kestävän kaupunkikehityksen seurannan ja edistämisen tueksi.

USO-verkostoprojekti: Kestävä kuntajohtaminen

Kuntaliitto

Kestävä kaupunki -ohjelma on mukana Kuntaliiton Uuden sukupolven organisaatiot -verkostohankkeen (USO) kuudennella kaudella, jossa teemana on kestävä kuntajohtaminen. 

Kestävä kaupunki -ohjelman tukemat kokeiluhankkeet

Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut (6/2020-3/2021)

Hanke

Toteuttaja

Tavoite

AI- ja konenäkömenetelmät seudullisen maanpeiteluokittelun parantamisessa

3point Oy / Pointscene.com

Hankkeessa testataan HSY:n ja pk-seudun kuntien ilmakuva- ja kaukokartoitusaineistojen AI- ja konenäköpohjaisia maanpeitteen luokittelun menetelmiä. Hankkeessa keskitytään erityisesti hulevesien hallinnan ja vedenläpäisevyyden kannalta olennaisten pintojen tunnistamisen ja kartoitustarkkuuden parantamiseen sekä arvioidaan kehitettävien menetelmien skaalautumista laajempaan käyttöön.

Tiivistyvien kaupunkien monihyödylliset yleiset alueet

Espoon kaupunki

Espoon kokeilussa kehitetään monistettava ja skaalattava tarkastelukehikko, jonka avulla viheralueet suunnitellaan tuottamaan lähialueen asukkaille hyvinvointia ja elämyksiä luonnon monimuotoisuus huomioiden.

Yhteisöllistä vertikaaliviljelyä

Green House Effect Oy

Green House Effect testaa puurakenteista ulkoviherseinää, joka soveltuu myös kaupunkiviljelyyn. Yritys rakentaa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa viherseinän, missä kaupunkilaiset voivat viljellä itselleen hyötykäyttöön lähiruokaa. Kokeilu tuottaa tietoa siitä, kuinka uudenlainen ulkoviherseinä toimii kaupunkiympäristössä yhteisöllisen viljelyn alustava ja miten ekologiset ja vähähiiliset materiaaliratkaisut toimivat tässä tarkoituksessa.

Lähde -puiston yhteisöllinen taidepuutarha

Iin kunta

Iin Suvantolan Lähde-puistossa toteutetaan yhteisöllistä luonto- ja taidetoimintaa. Samalla rakennetaan monialaista yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan eri toimijoiden välillä. Kokeilun pohjalta tuotetaan puistojen ja viheralueiden yhteisöllistä taidetoimintaa soveltava toimenpideohjelma.

Esteetön aistipolku

Jämsän kaupunki

Jämsässä toteutetaan esteetön aistipolku (Path of Senses) Jämsän kaupungin keskustan puistoympäristöihin ja tuodaan aistielämyksiä kaikille aisteille: maku-, haju, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Aistipolun luontoon pohjautuvia aistielämyksiä rikastutetaan esimerkiksi taidetta ja teknologiaa yhdistävillä laitteilla.

Erityisryhmien ulkoilualueiden kehittäminen

Lapuan kaupunki

Lapualla kehitetään perusturva-alueen (terveyskeskus, vuodeosastot, hoivakoteja, mielenterveyspalveluita, päiväkoteja jne.) viheralueita luovien työpajojen ja yhteisöllisen toiminnan kautta. Hankkeessa testataan, miten erityisryhmien tarpeiden ajattelu lisää suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä lapualaisten keskuudessa. Tavoitteena on sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen erityisryhmien ja kaupungin asukkaiden ja toimijoiden välillä. Tavoitteena on myös lisätä asukkaiden mahdollisuuksia luonto- ja taide-elämyksiin sekä yhteisöön kuulumiseen.

Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä

Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus

Hankkeessa kokeillaan, miten Oulun yliopistokampuksen Tiedepuutarhan viherympäristössä voidaan tukea tiimitoimintaa ja työhyvinvointia. Hankkeessa kehitetään luontoavusteinen, seikkailupedagogiikkaa hyödyntävä työyhteisökehittämisen malli, jota testataan Oulun kaupungin ja yliopiston tiimien toimintaedellytysten parantamisessa. Hanke tuottaa tietoa viherympäristöjen soveltuvuudesta työyhteisöjen kehittämiseen, luontoavusteisen opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä koulutusvientiin.

 

Sosiaalista kestävyyttä edistävät kokeilut (11/2019-9/2020)

Hanke

Toteuttaja

Tavoite

Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen asuinympäristönsä kehittämiseen Helsingissä

Helsingin kaupunki

Kokeilussa luodaan malli vieraskielisen väestön parempaan tavoittamiseen kaupunkisuunnitteluhankkeissa; toimivampi tiedotus, dialogi ja matalan kynnyksen vaikuttamis- ja palautemahdollisuudet.

Tuloskortti: Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen Helsingissä 

Kestävän asumisen kummikokeilu

HSY

Hankkeessa kehitetään kestävän asumisen kummitoiminnan malli nuorten ja pitkäaikaisasunnottomien kohteissa. Kestävän arjen neuvontapalvelut yhdistetään asuinyhteisöjen asukaslähtöiseen kehittämiseen.

Tuloskortti Kestävän asumisen kummikokeilu

Hyvät Eväät

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnassa tarjotaan lapsille ja lapsiperheille loma-aikoina terveellinen puistolounas ja sen yhteydessä perhekeskuksen palveluja. Hanke vahvistaa osallisuutta ja maahanmuuttajien työllisyyttä, luo yhteisiä alustoja palveluille.

Tuloskortti Hyvät Eväät

Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin hankkeessa parannetaan vieraskielisten ja kulttuuritaustoiltaan moninaisten asukkaiden mahdollisuuksia osallistua lähiympäristön kehittämiseen ja saada tietoa ympäristössä tapahtuvista muutoksista.

Tuloskortti Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä 

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kangasalan kaupunki

Kokeilussa kehitetään nuorten osallistumista lisäävä avoin menetelmäpakki, jolla saadaan tietoa nuorten kokemuksista kaupunkitilasta, kutsutaan mukaan suunnitteluun ja edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista.

Tuloskortti Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kierrätysmateriaali ympäristökeksinnöksi

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannassa kehitetään uudenlainen tila ja toimintamalli materiaalien kierrätykselle ja uusiokäytölle. Tavoitteena on kuntalaisten ja yritysten osallistaminen kierrätysmateriaalia hyödyntävään yhteisölliseen innovointiprosessiin.

Tuloskortti Kierrätysmateriaali ympäristökeksinnöksi

Kestävä Elämä Riihimäkeläisille (KERI)

Riihimäen kaupunki

KERI-hanke kokoaa kaupungin, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin vastuullista elämäntapaa tukevat palvelut, joiden avulla lisätään asukkaiden kestäviä valintoja ja ohjataan palveluita kestävämmiksi.

Tuloskortti Kestävä Elämä Riihimäkeläisille (KERI)

Osallistuvan budjetoinnin käyttö Sipoon Nikkilän keskuspuiston suunnittelussa ja toteutuksessa

Sipoon kunta

Osallistuvan budjetoinnin kokeilun tavoitteena on lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja edistää moniroolisen kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia sekä ymmärrystä talouskysymyksistä.

Tuloskortti Osallistuva budjetointi -menetelmän käyttö Sipoon Nikkilän keskuspuiston suunnittelussa ja toteutuksessa

Asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalun seudullistaminen ja hyödyntäminen seudullisen asuntopolitiikan määrittämisessä ja hyvinvointipalv. suunnittelussa

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä laajentaa seitsemään kuntaan Tampereen kaupungin toimintamallin, jolla saadaan päivittyvää tietoa eriytymiskehityksen tekijöistä ja esiintyvyydestä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään seudullisen asuntopolitiikan suunnittelussa ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, ja se on osa MAL-sopimuksen toteutusta.

Tuloskortti Asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalun seudullistaminen

Vähänkyrön kulttuurikehä

Vaasan kaupunki

Kokeilu kehittää sosiaalista kestävyyttä, paikallisidentiteettiä ja paikkakunnan houkuttelevuutta nostamalla esiin pitäjän historiakohteita ja yhteisötaideteoksia ja lanseeraamalla kulttuurikehä fyysisenä ja karttapohjaisena digiversiona. Hankkeessa ympäristöä yhteiskehitetään asukkaiden kanssa historiaa, viestintää, digipalveluja, viherrakentamista ja kulttuuria hyödyntäen.

Tuloskortti Vähänkyrön kulttuurikehä

 

Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut (05/2019-04/2020)

Hanke

Toteuttaja

Tavoite

Bike Lab Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki

Kokeilussa kehitettiin työttömiä nuoria työllistävää ja ammatillisen osatutkinnon tarjoavaa pyöräpajatoimintaa.

Tuloskortti BikeLab Hämeenlinna

Hiedanrantafoorumi

Tampereen kaupunki

Hiedanrantafoorumi-hankkeessa luotiin verkostotoiminnan mallia, jolla laajat sidosryhmät kytketään kaupunginosan konkreettiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tuloskortti Hiedanranta-foorumi

”NääsMaaS” – Tampereen koululaisten kyytipalvelu kouluista harrastuksiin ja takaisin kouluille

Tampereen kaupunki

NääsMaas kokeili koululaisten harrastuskyytipalvelua aiempaa laajemmassa mittakaavassa, tavoitteena 2000 käyttäjää.

Tuloskortti NääsMaas

Keravan kaupunkipyörät

Keravan kaupunki

Keravalla testattiin hylätyistä pyöristä kunnostettujen lukitsemattomien ja maksuttomien kaupunkipyörien tarjoamista kaupunkilaista käyttöön.

Tuloskortti Keravan kaupunkipyörät

Ketun kierrätyspeli (mobiili) osana koulujen ympäristökasvatusta

Kuopion kaupunki

Kuopiossa kehitettiin kierrätystä edistävää mobiilipeliä ja testattiin sitä koulujen ympäristökasvatuksessa.

Tuloskortti Ketun kierrätys

Low-carbon district -verkkotyökalu kestävien asemanseutujen kehittämiseen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin vähähiilisen asemanseutujen suunnittelukonseptiin pohjautuvaa, suunnittelijoille tarkoitettua pelillistä verkkotyökalua.

Tuloskortti Ilmastoviisas alue -työkalu

Luanikas viherkäine Rauma

Rauman kaupunki

Raumalla kehitettiin kestävän kehityksen visuaalista ja digitaalista tiekarttaa laajasti osallistavana prosessina.

Tuloskortti Luanikas viherkäine Rauma

Niukoista resursseista Suomen parasta ympäristöviestintää!

Raision kaupunki

Kokeilussa testattiin ja kehitettiin uusia ympäristöviestinnän tapoja.

Tuloskortti Niukoista resursseista Suomen parasta ympäristöviestintää

Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen työn kirittäjinä

Varsinais-Suomen liitto / Valonia

#ilmastokirittäjät-hanke kehitti mallin nuorten osallistumisesta samoihin suunnittelu- ja päätöspöytiin kuntapäättäjien kanssa.

Tuloskortti Ilmastokirittäjät

 

Julkaistu 18.8.2020 klo 14.54, päivitetty 12.4.2021 klo 17.12
  • Tulosta sivu